לולאת for בשפת PHP

לולאת for בשפת PHP

 • פרסומת

לולאת for בשפת PHP משמשת להרצה של קוד מספר מוגדר של פעמים. לולאה זו שימושית כשמספר החזרות ידוע מראש.

לולאת for מקבלת שלושה פרמטרים:

 • הגדרת המונה (counter)
 • הגדרת התנאי
 • הגדלת/הקטנת המונה

בדוגמה הבאה, השורה הראשונה היא הגדרת הלולאה. שלושת הפרמטרים מופרדים על ידי ;.

 • $i = 0 – הגדרת המונה כאפס
 • $i < 5 – הגדרת התנאי: קטן מ-5
 • $i++ – הגדלת המונה באחד בכל חזרה
<?php 
for( $i = 0; $i < 5; $i++ )
{
  echo "The value of \$i is $i";
  echo "<br>";
}
The value of $i is 0 
The value of $i is 1 
The value of $i is 2 
The value of $i is 3 
The value of $i is 4

יותר ממונה אחד

ניתן להגדיר יותר ממונה אחד על ידי הפרדה בפסיקים. חשוב לזכור שיש להגדיל/להקטין כל מונה בהתאמה וליצור תנאי שיביא את הלולאה להפסק

בדוגמה הבאה, מוגדרים שני מונים: $i ו- $j. שימו לב ש- $j מוגדר תחילה כ-5 ויורד באחד כל חזרה.

<?php 
for( $i = 0, $j = 5; $i < 5; $i++, $j-- )
{
  echo "The value of \$i is $i and the value of \$j is $j";
  echo "<br>";
}
The value of $i is 0 and the value of $j is 5 
The value of $i is 1 and the value of $j is 4 
The value of $i is 2 and the value of $j is 3 
The value of $i is 3 and the value of $j is 2 
The value of $i is 4 and the value of $j is 1

לולאת for ומערכים (arrays)

אם שמתם לב, עד עכשיו המונה היה מוגדר תחילה כאפס, ולא כאחד. ניתן, כמובן, להגדיר את המונה ככל מספר לפי הצורך, אך כשמדובר במערכים, המונה בדרך כלל יוגדר כאפס. הסיבה לכך היא שמערכים בשפת PHP מתחילים באפס ולא באחד. כלומר, האינדקס של האלמנט הראשון של המערך (במידה והוא לא מערך אסוסיאטיבי – associative array) הוא 0. הנושא של מערכים מוסבר בהרחבה בפרק י״ב של המדריך.

הדוגמה הבאה מראה איך ניתן לעבור על כל האלמנטים של מערך מסויים בעזרת לולאת for.

<?php 
$array = array( "Apple", "Orange", "Banana", "Lemon", "Grapes" );
for( $i = 0; $i < count( $array ); $i++ )
{
  echo $array[$i]."<br>";
}
Apple
Orange
Banana
Lemon
Grapes